Bli kjent med Tromøy Frivilligsentral!

Tromøy Frivilligsentral er i motsetning til andre Frivilligsentraler en egen stiftelse. Den har derfor en noe annerledes oppbygging og drift enn det som vanligvis forbindes med frivilligsentraler.

Frivilligsentralen skal skape møteplasser, men ikke være et aktivitetshus. Vi skaper møteplasser på HELE Tromøya, og engasjerer oss der Tromøyfolk mener det er behov. Vi kartlegger sammen med organisasjoner og institusjoner på øya slik at tiltak blir iverksatt der det er behov. Vi skal stimulere til engasjement og aktivitet på tvers av generasjoner. Vi skal også støtte alle frivillige lag, organisasjoner, næringsliv og privat initiativ. Vi skal ikke drive konkurrerende aktiviteter.

Frivilligsentralens styre består av 7 medlemmer som sitter der i kraft av sin person.

Styret består i dag av:

  • Ellen Knudsen (leder)
  • Lars Peder Holm (nestleder)
  • Bjarne Lien
  • Wenche Gran
  • Elisabeth Nærestad
  • Kristoffer Lyngvi-Østerhus, Arendal kommunes representant
  • Geir Støylen Liv. E. Lindal (vararep.)

I tillegg har vi 2 representanter fra elevrådet på ungdomsskolen. Det er viktig at hele øya er representert ifht geografi og alder.

Stiftelsen har følgende vedtekter:

§ 1 Formål
Stiftelsen har som formål å arbeide for realisering av følgende visjon:
Gjennom lokalt engasjement skapes trygge, aktive og inkluderende nærmiljø på Tromøya, som folk er stolte av og trives i.

Dette skal stiftelsen arbeide for ved å være:

  • Et kompetanse- og servicesenter for enkeltmennesker, /ag/foreninger og det offentlige
  • En åpen og inkluderende møteplass
  • Et bindeledd og en aktør som understøtter samarbeid og samskapelse i loka/samfunnet

§ 2 Styret
Styret er stiftelsens øverste organ. Det har ansvaret for å formulere strategiske mål for sen­ tralen og for løpende å følge opp og vurdere måloppnåelsen og hva som eventuelt skal iverk­ settes for å sikre denne. Styret har videre ansvaret for planlegging, oppfølging og styring av økonomi og overordnet praktisk drift.

Ved sammensetningen av styret skal det legges vekt på at ulike deler av lokalsamfunnet blir representert, at styret blir sektorovergripende.

Styret skal ha minimum 5, maksimum 7 medlemmer, og 3 varamedlemmer. Et medlem skal representere Arendal kommune. Det skal være minst 2 styremedlemmer og 1 varamedlem av hvert kjønn .

Styrets medlemmer og varamedlemmer velges av årsmøtet, kommunens representant etter forslag fra kommunen . Valgene skjer for to år. Ved etableringen av stiftelsen velges to av styremedlemmene og et av varamedlemmene for et år. Se ellers stiftelsesloven §28.

Styret velger selv styreleder og nestleder.

Styret er vedtaksført når minst 4 styremedlemmer/varamedlemmer er til stede. Ved st em­melikhet har styreleder dobbeltst emme.

Daglig leder i samarbeid med styreleder har plikt til å innkalle styret i god tid.

Også varamedlemmene skal ha innkalling, sakspapirer og referat fra styrermøtene. Ved forfall skal styremedlem som har forfall informere daglig leder og styreleder. Daglig leder innkaller varamedlem.

Eventuelle forslag til vedtak om vedtektsendring eller vvikling vedtas av styret etter drøfting i årsmøte.

Det vises for øvrig til stiftelseslovens §§ 30, 31, 32 og 33.

§3 Grunnkapital
Stiftelsens grunnkapital er på NOK 100.000, jf åpningsbalanse for stiftelsen Tromøy frivillig­ sentral datert 31. mars 2018.

§4 Årsmøte
Det avholdes årsmøte i stiftelsen hvert år innen 31 mars. Årsmøtet innkalles av styret i sam­arbeid med daglig leder. Valgkomiteen foreslår, og årsmøtet velger, nye styremedlemmer og varamedlemmer (jf vedtektenes §2) og, ved behov, ny revisor (jf stiftelsesloven §43).

Årsmøtet er rådgivende organ for stiftelsen.
Innkalling skjer offentlig, senest 14 dager før årsmøte. Årsmøtet er åpent for alle med inter­resse for stiftelsens virksomhet.

Styret kan invitere organisasjoner eller personer særskilt.
Styret legger fram, til orientering, årsmelding med revidert regnskap for foregående kalenderår, og budsjett for inneværende år. Andre saker som f. eks strategi, planer mv fremmes etter styrets skjønn.

§5 Valgkomite
Styret utpeker en valgkomite bestående av leder og et medlem. Disse fungerer i 2 år.

§6 Avvikling
Hvis det vedtas avvikling av stiftelsen Tromøy frivilligsentral skal grunnkapital og øvrige ver­dier disponeres etter styrets vedtak og i samsvar med stiftelsesloven.

§7 Endring av vedtektene
Forslag om endringer i disse vedtektene kan fremmes av styremedlemmer, varamedlemmer og deltakere på årsmøt e. Vedtak om endringer fattes av styret etter drøfting i årsmøte.